व्यवसाय सूचना केन्द्रवाट प्रदान गरिने सेवा, जानकारी तथा परामर्श

व्यवसाय दर्ता गर्ने  कानुन प्रावधान र दर्ता प्रक्रिया ।

 1.     व्यवसाय सम्वन्धि ऐन नियम ।
 2.     स्थानिय स्तरमा गर्ने सकिने सम्भाव्य व्यवसायको जानकारी ।
 3.     कर दर्ता एवं दाखिला प्रक्रियाको वारेमा जानकारी ।
 4.     व्यवसायिक योजना निर्माणमा सहयोग ।
 5.     सम्भाव्य क्रेता र बिक्रेताको सम्पर्क ।
 6.     स्थानिय स्तरमा उपलव्ध कच्चा पदार्थको जानकारी ।
 7.     बैंक तथा बित्तीय संस्थावाट प्रदान कर्जा प्रवाहको जानकारी ।
 8.     कर भन्सार प्रावधान को जानकारी ।
 9.     व्यवसाय संग सम्बन्धि अन्य सूचनाहरु ।
 10.     व्यवसाय गर्ने स्थान छनैंटमा सर–सल्लाह तथा जानकारी ।
 11.     प्यूठान उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यता नविकरण तथा भ्याट,कर तथा आय विवरण वुझाउने सम्वन्धि जानकारी ।
 12.     सिप दक्षता वृद्धि तालिम ।