सुचना । सुचना ।। सुचना ।।।

सुचना । सुचना ।। सुचना ।।।
विगतको वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि २० लाख भन्दा कम कारोबार हुने साना व्यवसायिको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै आ.व. २०७२/७३ को आय विवरण संकलन गर्ने कार्य देहाय बमोजिमका इलाकाहरुमा संचालन गरीने भएकोले सपूर्ण साना व्यवसायिलाई यस अवसरको उपयोग गर्न हुन अनुरोध छ ।
आवश्यक कागजात :
१) गर्त वर्षको कर तिरको रसिदको प्रतिलिपि
२) खरिद विक्री विवरण
३) स्थायी लेखा नम्बर
आयकर दस्तुर
गा.वि.स —१५००।—
नगरपालीका —२५००।—
बहालमा भएमा बहाल रकमको १० प्रतिशत
संघ अन्र्तरगतका १० बजार इलाका धुम्ती शिविर आय विवरण संधलन गर्ने तालिका ः
भित्रीकोट बजार इलाका (विजुवार) भदौ ६,७ र ८ गते
६ गते बाग्दुला,
७ गते विजुवार
८ गते दाखाक्वाडी ११ बजे
स्वर्गद्वारी बजार इलाका (भिग्री) भदौ १० गते भिग्री ११ बजे
ओखरकोट बजार इलाका(मच्छी)भदौ १२ गते मच्छी ११ बजे
ठुलावेसी बजार इलाका भदौ १३ गते ठुलावेसी ११ बजे
देविस्थान बजार इलाका भदौ १४ गते देविस्थान ११ बजे
नौ बहिनी बजार इलाका (बहाने) भदौ १५ गते बहाने ११ बजे
सरुमारानी बजार इलाका
(वड्डाँडा) भदौ१७ र १८ गते १७ गते वड्डाडाँ
१८ गते दर्भान ११ बजे
विजुलीकोट बजार इलाका (चुजाठाँटी) र मल्लरानी बजार इलका भदौ २० गते खलंगा ११ बजे
ऐरावती बजार इलाका(बरौला) भदौ २२ गते