आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटको कर विजकको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धि अत्सान्त जरुरी सूचना

आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटको
कर विजकको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धि अत्सान्त जरुरी सूचना

मुल्य अभिबृद्धि करमा भई कारोवार गरीरहेका पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेताहरु (पम्प) तथा निर्माण सामग्री बिक्री गर्ने हार्डवेयर पसलहरुले आ.व २०७२÷०७३ को आषाढ महिनामा जारी गरेको कर विजकहरुको जम्मा संख्या तथा अन्तिम कर विजकको नम्बर मिति र विक्रि रकम उल्लेख गरी सम्वन्धित कार्यालय (ठुला कर दाता कार्यालय,आन्तरीक राजस्व कार्यालय र करदाता र कर दाता सेवा कार्यालयहरु मा २०७३ साल श्रावण ७ गते भित्र देहायको ढाँचामा विवरण पेश गर्नुहुन मूल्य अभिबृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम २३ को उपनियम २ वमोजिम सम्वन्धित सबै करदाताको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
क्र.स    ..........................
फर्म तथा कम्पनिको नाम ................................
२०७३ साल आषाढ महिनामा जारी भएको कर विजक संख्या  ............................
अन्तिम कर विजकको विक्रि मूल्य................................
अन्तिम कर विजकको नं. र मिति  ...............................
 कैफियत............................