1. Chamber Profile    
  2. Pyuthan CCI - Chamber Profile
  3. Pyuthan District Profile
  4. FNCCI Newsletters
  5. प्यूठान जिल्लाको वृहत विकासका लागि अवसर, चुनौति र सम्भाव्यताहरु