Secretariat

Jhabendra Sharma
Jhabendra Sharma
Executive Director
  • 9857821586
Prakash Khanal
Prakash Khanal
Business Advisor
  • 9847202609
Niranjan Shreshta
Niranjan Shreshta
Accountant
  • 9847820212
Krishna Pokhrel
Krishna Pokhrel
Office Secretary
  • 9847858589
Debendra K C
Debendra K C
Office Assistant
  • 9844958565