Services

प्यूठान उद्योग वाणिज्य संघको व्यवसाय सूचना केन्द्रवाट प्रदान गरिने सेवा, जानकारी तथा परामर्शा

 1. व्यवसाय दर्ता गर्ने  कानुन प्रावधान र दर्ता प्रक्रिया ।
 2. व्यवसाय सम्वन्धि ऐन नियम ।
 3. स्थानिय स्तरमा गर्ने सकिने सम्भाव्य व्यवसायको जानकारी ।
 4. कर दर्ता एवं दाखिला प्रक्रियाको वारेमा जानकारी ।
 5. व्यवसायिक योजना निर्माणमा सहयोग ।
 6. सम्भाव्य क्रेता र बिक्रेताको सम्पर्क ।
 7. स्थानिय स्तरमा उपलव्ध कच्चा पदार्थको जानकारी ।
 8. बैंक तथा बित्तीय संस्थावाट प्रदान कर्जा प्रवाहको जानकारी ।
 9. कर भन्सार प्रावधान को जानकारी ।
 10. व्यवसाय संग सम्बन्धि अन्य सूचनाहरु ।
 11. व्यवसाय गर्ने स्थान छनैंटमा सर–सल्लाह तथा जानकारी ।
 12. प्यूठान उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यता नविकरण तथा भ्याट,कर तथा आय विवरण वुझाउने सम्वन्धि जानकारी ।
 13. सिप दक्षता वृद्धि तालिम ।